ගමේ පොත

ගමේ පොත

අපේ දයාබර ග්‍රාම නිලධාරී මහත්ම, මහත්මීන්ට ලොව ඇති අංක එකේ තාක්ෂණය සමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සාර්ථකම ග්‍රාම නිලධාරී මෘදුකාංගය එළි දැක්වීම අපේ සිහිනයයි...


English සිංහල Русский 中文 svenska தமிழ் 


ව්‍යාපාරය පිළිබඳව

ස්වභාවයපරිගණක මෘදුකාංග, රූපකරණය සහ වෙබ් අඩවි
පැවැත්මව්‍යාපාරය සාර්ථකව කරගෙන යයි!
ජනප්‍රියත්වය133,468 ක් පමණ වූ පාරිභෝගිකයන්

අපව අමතන්න

ලිපිනය65,කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය,
මාතර
- (81000),
Sri Lanka
දුරකථනදුරකථන
ඊ මේල්ඊ මේල්
වෙබ් අඩවියhttp://gamepotha.com

සිතියමේ සොයන්න


 ගමේ පොත
Copyright © 2013-2017 | gamepotha.bu.lk

A Member of Bu.lk™